ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر بهشتی، داود بهبودی، نادر زالی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1399). شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)، مجله اکو هیدرولوژی، 7(1)، 59-76. magiran.com/p2112379
MohammadBagher Beheshti , Davood Behboudi, Nader Zali, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, (2020). Analysis and identification of key factors and drivers affecting integrated water resources management based on futures studies approach: Case study of Tabriz County, Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(1), 59-76. magiran.com/p2112379
محمدباقر بهشتی، داود بهبودی، نادر زالی، فهیمه احمدزاده دلجوان، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز). مجله اکو هیدرولوژی، 1399؛ 7(1): 59-76. magiran.com/p2112379
MohammadBagher Beheshti , Davood Behboudi, Nader Zali, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, Analysis and identification of key factors and drivers affecting integrated water resources management based on futures studies approach: Case study of Tabriz County, Iranian Journal of Eco Hydrology, 2020; 7(1): 59-76. magiran.com/p2112379
محمدباقر بهشتی، داود بهبودی، نادر زالی، فهیمه احمدزاده دلجوان، "شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)"، مجله اکو هیدرولوژی 7، شماره 1 (1399): 59-76. magiran.com/p2112379
MohammadBagher Beheshti , Davood Behboudi, Nader Zali, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, "Analysis and identification of key factors and drivers affecting integrated water resources management based on futures studies approach: Case study of Tabriz County", Iranian Journal of Eco Hydrology 7, no.1 (2020): 59-76. magiran.com/p2112379
محمدباقر بهشتی، داود بهبودی، نادر زالی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1399). 'شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)'، مجله اکو هیدرولوژی، 7(1)، صص.59-76. magiran.com/p2112379
MohammadBagher Beheshti , Davood Behboudi, Nader Zali, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, (2020). 'Analysis and identification of key factors and drivers affecting integrated water resources management based on futures studies approach: Case study of Tabriz County', Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(1), pp.59-76. magiran.com/p2112379
محمدباقر بهشتی؛ داود بهبودی؛ نادر زالی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان. "شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)". مجله اکو هیدرولوژی، 7 ،1 ، 1399، 59-76. magiran.com/p2112379
MohammadBagher Beheshti ; Davood Behboudi; Nader Zali; Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan. "Analysis and identification of key factors and drivers affecting integrated water resources management based on futures studies approach: Case study of Tabriz County", Iranian Journal of Eco Hydrology, 7, 1, 2020, 59-76. magiran.com/p2112379
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال