ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مظفری، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، حمید کاردان مقدم، (1399). توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان)، مجله اکو هیدرولوژی، 7(1)، 263-275. magiran.com/p2112393
Saeed Mozaffari, MohammadEbrahim Banihabib , Saman Javadi, Hamid Kardan Moghaddam, (2020). Development Bayesian Model for Forecasting Groundwater Quality Index (Case Study: Zanjan Plain), Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(1), 263-275. magiran.com/p2112393
سعید مظفری، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، حمید کاردان مقدم، توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان). مجله اکو هیدرولوژی، 1399؛ 7(1): 263-275. magiran.com/p2112393
Saeed Mozaffari, MohammadEbrahim Banihabib , Saman Javadi, Hamid Kardan Moghaddam, Development Bayesian Model for Forecasting Groundwater Quality Index (Case Study: Zanjan Plain), Iranian Journal of Eco Hydrology, 2020; 7(1): 263-275. magiran.com/p2112393
سعید مظفری، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، حمید کاردان مقدم، "توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان)"، مجله اکو هیدرولوژی 7، شماره 1 (1399): 263-275. magiran.com/p2112393
Saeed Mozaffari, MohammadEbrahim Banihabib , Saman Javadi, Hamid Kardan Moghaddam, "Development Bayesian Model for Forecasting Groundwater Quality Index (Case Study: Zanjan Plain)", Iranian Journal of Eco Hydrology 7, no.1 (2020): 263-275. magiran.com/p2112393
سعید مظفری، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، حمید کاردان مقدم، (1399). 'توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان)'، مجله اکو هیدرولوژی، 7(1)، صص.263-275. magiran.com/p2112393
Saeed Mozaffari, MohammadEbrahim Banihabib , Saman Javadi, Hamid Kardan Moghaddam, (2020). 'Development Bayesian Model for Forecasting Groundwater Quality Index (Case Study: Zanjan Plain)', Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(1), pp.263-275. magiran.com/p2112393
سعید مظفری؛ محمدابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی؛ حمید کاردان مقدم. "توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان)". مجله اکو هیدرولوژی، 7 ،1 ، 1399، 263-275. magiran.com/p2112393
Saeed Mozaffari; MohammadEbrahim Banihabib ; Saman Javadi; Hamid Kardan Moghaddam. "Development Bayesian Model for Forecasting Groundwater Quality Index (Case Study: Zanjan Plain)", Iranian Journal of Eco Hydrology, 7, 1, 2020, 263-275. magiran.com/p2112393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال