ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، آناهیتا شبانیان، سمیرا اسدی، (1399). مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی؛ یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(564)، 67-73. magiran.com/p2112465
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Anahita Shabanian, Samira Asadi, (2020). A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study, Journal Of Isfahan Medical School, 38(564), 67-73. magiran.com/p2112465
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، آناهیتا شبانیان، سمیرا اسدی، مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی؛ یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(564): 67-73. magiran.com/p2112465
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Anahita Shabanian, Samira Asadi, A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(564): 67-73. magiran.com/p2112465
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، آناهیتا شبانیان، سمیرا اسدی، "مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی؛ یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 564 (1399): 67-73. magiran.com/p2112465
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Anahita Shabanian, Samira Asadi, "A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.564 (2020): 67-73. magiran.com/p2112465
محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، آناهیتا شبانیان، سمیرا اسدی، (1399). 'مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی؛ یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(564)، صص.67-73. magiran.com/p2112465
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Anahita Shabanian, Samira Asadi, (2020). 'A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study', Journal Of Isfahan Medical School, 38(564), pp.67-73. magiran.com/p2112465
محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ آناهیتا شبانیان؛ سمیرا اسدی. "مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دزهای 100 و 200 میلی گرم Celecoxib خوراکی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی اندام تحتانی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی؛ یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،564 ، 1399، 67-73. magiran.com/p2112465
Mohammadreza Safavi; Azim Honarmand; Anahita Shabanian; Samira Asadi. "A Comparison on the Preventive Effect of 100 mg and 200 mg Oral Celecoxib on Shivering during and after Orthopedic Lower Extremity Surgery under the Spinal Anesthesia; A Randomized Controlled Clinical Trial Study", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 564, 2020, 67-73. magiran.com/p2112465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال