ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی قربانی امیر، امید مرادی، مختار عارفی، حمزه احمدیان، (1399). اثربخشی آموزش مولفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، 166-174. magiran.com/p2112470
Hossein, Ali Ghorbani Amir, Omid Moradi, Mokhtar Arefi, Hamzeh Ahmadian, (2020). The Effectiveness of Cognitive Behavioral Components Training on Emotional Cognitive Adjustment, Resilience and Self-Controlling Strategies among Divorced Women, Social Health, 7(2), 166-174. magiran.com/p2112470
حسینعلی قربانی امیر، امید مرادی، مختار عارفی، حمزه احمدیان، اثربخشی آموزش مولفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1399؛ 7(2): 166-174. magiran.com/p2112470
Hossein, Ali Ghorbani Amir, Omid Moradi, Mokhtar Arefi, Hamzeh Ahmadian, The Effectiveness of Cognitive Behavioral Components Training on Emotional Cognitive Adjustment, Resilience and Self-Controlling Strategies among Divorced Women, Social Health, 2020; 7(2): 166-174. magiran.com/p2112470
حسینعلی قربانی امیر، امید مرادی، مختار عارفی، حمزه احمدیان، "اثربخشی آموزش مولفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه"، فصلنامه سلامت اجتماعی 7، شماره 2 (1399): 166-174. magiran.com/p2112470
Hossein, Ali Ghorbani Amir, Omid Moradi, Mokhtar Arefi, Hamzeh Ahmadian, "The Effectiveness of Cognitive Behavioral Components Training on Emotional Cognitive Adjustment, Resilience and Self-Controlling Strategies among Divorced Women", Social Health 7, no.2 (2020): 166-174. magiran.com/p2112470
حسینعلی قربانی امیر، امید مرادی، مختار عارفی، حمزه احمدیان، (1399). 'اثربخشی آموزش مولفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، صص.166-174. magiran.com/p2112470
Hossein, Ali Ghorbani Amir, Omid Moradi, Mokhtar Arefi, Hamzeh Ahmadian, (2020). 'The Effectiveness of Cognitive Behavioral Components Training on Emotional Cognitive Adjustment, Resilience and Self-Controlling Strategies among Divorced Women', Social Health, 7(2), pp.166-174. magiran.com/p2112470
حسینعلی قربانی امیر؛ امید مرادی؛ مختار عارفی؛ حمزه احمدیان. "اثربخشی آموزش مولفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه". فصلنامه سلامت اجتماعی، 7 ،2 ، 1399، 166-174. magiran.com/p2112470
Hossein; Ali Ghorbani Amir; Omid Moradi; Mokhtar Arefi; Hamzeh Ahmadian. "The Effectiveness of Cognitive Behavioral Components Training on Emotional Cognitive Adjustment, Resilience and Self-Controlling Strategies among Divorced Women", Social Health, 7, 2, 2020, 166-174. magiran.com/p2112470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال