ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شجاعی، جواد خلعتبری، (1399). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، 183-190. magiran.com/p2112489
Zahra Shojaei, Javad Khalatbari, (2020). The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Self-Efficacy and Academic Burnout of Third-Grade High School Girl Students in Tonekabon, Social Health, 7(2), 183-190. magiran.com/p2112489
زهرا شجاعی، جواد خلعتبری، اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1399؛ 7(2): 183-190. magiran.com/p2112489
Zahra Shojaei, Javad Khalatbari, The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Self-Efficacy and Academic Burnout of Third-Grade High School Girl Students in Tonekabon, Social Health, 2020; 7(2): 183-190. magiran.com/p2112489
زهرا شجاعی، جواد خلعتبری، "اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن"، فصلنامه سلامت اجتماعی 7، شماره 2 (1399): 183-190. magiran.com/p2112489
Zahra Shojaei, Javad Khalatbari, "The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Self-Efficacy and Academic Burnout of Third-Grade High School Girl Students in Tonekabon", Social Health 7, no.2 (2020): 183-190. magiran.com/p2112489
زهرا شجاعی، جواد خلعتبری، (1399). 'اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، صص.183-190. magiran.com/p2112489
Zahra Shojaei, Javad Khalatbari, (2020). 'The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Self-Efficacy and Academic Burnout of Third-Grade High School Girl Students in Tonekabon', Social Health, 7(2), pp.183-190. magiran.com/p2112489
زهرا شجاعی؛ جواد خلعتبری. "اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن". فصلنامه سلامت اجتماعی، 7 ،2 ، 1399، 183-190. magiran.com/p2112489
Zahra Shojaei; Javad Khalatbari. "The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Self-Efficacy and Academic Burnout of Third-Grade High School Girl Students in Tonekabon", Social Health, 7, 2, 2020, 183-190. magiran.com/p2112489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال