ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهلا مولوی، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، مهدی سیاح برگرد، (1399). اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، 211-220. magiran.com/p2112494
Shahla Molavi, Naser Seraj Khorrami, Parvin Ehteshamzadeh, Mehdi Sayyahbargard, (2020). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life and Increasing CD4+ Lymphocytes Count in HIV/AIDS Patients in Ahvaz, Social Health, 7(2), 211-220. magiran.com/p2112494
شهلا مولوی، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، مهدی سیاح برگرد، اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1399؛ 7(2): 211-220. magiran.com/p2112494
Shahla Molavi, Naser Seraj Khorrami, Parvin Ehteshamzadeh, Mehdi Sayyahbargard, The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life and Increasing CD4+ Lymphocytes Count in HIV/AIDS Patients in Ahvaz, Social Health, 2020; 7(2): 211-220. magiran.com/p2112494
شهلا مولوی، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، مهدی سیاح برگرد، "اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز"، فصلنامه سلامت اجتماعی 7، شماره 2 (1399): 211-220. magiran.com/p2112494
Shahla Molavi, Naser Seraj Khorrami, Parvin Ehteshamzadeh, Mehdi Sayyahbargard, "The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life and Increasing CD4+ Lymphocytes Count in HIV/AIDS Patients in Ahvaz", Social Health 7, no.2 (2020): 211-220. magiran.com/p2112494
شهلا مولوی، ناصر سراج خرمی، پروین احتشام زاده، مهدی سیاح برگرد، (1399). 'اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(2)، صص.211-220. magiran.com/p2112494
Shahla Molavi, Naser Seraj Khorrami, Parvin Ehteshamzadeh, Mehdi Sayyahbargard, (2020). 'The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life and Increasing CD4+ Lymphocytes Count in HIV/AIDS Patients in Ahvaz', Social Health, 7(2), pp.211-220. magiran.com/p2112494
شهلا مولوی؛ ناصر سراج خرمی؛ پروین احتشام زاده؛ مهدی سیاح برگرد. "اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز". فصلنامه سلامت اجتماعی، 7 ،2 ، 1399، 211-220. magiran.com/p2112494
Shahla Molavi; Naser Seraj Khorrami; Parvin Ehteshamzadeh; Mehdi Sayyahbargard. "The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life and Increasing CD4+ Lymphocytes Count in HIV/AIDS Patients in Ahvaz", Social Health, 7, 2, 2020, 211-220. magiran.com/p2112494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال