ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهارک محمودی، (1398). معنابخشی به امر ظاهرا بی معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 19(74)، 215-230. magiran.com/p2112715
Baharak Mahmoodi , (2019). Making Sense of The Meaningless A Review of “Making Sense of Everyday Life”, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 19(74), 215-230. magiran.com/p2112715
بهارک محمودی، معنابخشی به امر ظاهرا بی معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1398؛ 19(74): 215-230. magiran.com/p2112715
Baharak Mahmoodi , Making Sense of The Meaningless A Review of “Making Sense of Everyday Life”, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 2019; 19(74): 215-230. magiran.com/p2112715
بهارک محمودی، "معنابخشی به امر ظاهرا بی معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 19، شماره 74 (1398): 215-230. magiran.com/p2112715
Baharak Mahmoodi , "Making Sense of The Meaningless A Review of “Making Sense of Everyday Life”", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences 19, no.74 (2019): 215-230. magiran.com/p2112715
بهارک محمودی، (1398). 'معنابخشی به امر ظاهرا بی معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره'، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 19(74)، صص.215-230. magiran.com/p2112715
Baharak Mahmoodi , (2019). 'Making Sense of The Meaningless A Review of “Making Sense of Everyday Life”', Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 19(74), pp.215-230. magiran.com/p2112715
بهارک محمودی. "معنابخشی به امر ظاهرا بی معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره". پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 19 ،74 ، 1398، 215-230. magiran.com/p2112715
Baharak Mahmoodi . "Making Sense of The Meaningless A Review of “Making Sense of Everyday Life”", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 19, 74, 2019, 215-230. magiran.com/p2112715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال