ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(1)، 86-97. magiran.com/p2112828
D. Khademi Shurmasti , F. Shariatmadari, M.A. Karimi Torshizi, (2020). Effects of probiotic and seed oil of medicinal plant pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) on productive traits, blood parameters, and immune response of broiler chickens, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(1), 86-97. magiran.com/p2112828
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(1): 86-97. magiran.com/p2112828
D. Khademi Shurmasti , F. Shariatmadari, M.A. Karimi Torshizi, Effects of probiotic and seed oil of medicinal plant pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) on productive traits, blood parameters, and immune response of broiler chickens, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(1): 86-97. magiran.com/p2112828
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، "تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 1 (1399): 86-97. magiran.com/p2112828
D. Khademi Shurmasti , F. Shariatmadari, M.A. Karimi Torshizi, "Effects of probiotic and seed oil of medicinal plant pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) on productive traits, blood parameters, and immune response of broiler chickens", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.1 (2020): 86-97. magiran.com/p2112828
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). 'تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(1)، صص.86-97. magiran.com/p2112828
D. Khademi Shurmasti , F. Shariatmadari, M.A. Karimi Torshizi, (2020). 'Effects of probiotic and seed oil of medicinal plant pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) on productive traits, blood parameters, and immune response of broiler chickens', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(1), pp.86-97. magiran.com/p2112828
داریوش خادمی شورمستی؛ فرید شریعتمداری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی. "تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،1 ، 1399، 86-97. magiran.com/p2112828
D. Khademi Shurmasti ; F. Shariatmadari; M.A. Karimi Torshizi. "Effects of probiotic and seed oil of medicinal plant pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) on productive traits, blood parameters, and immune response of broiler chickens", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 1, 2020, 86-97. magiran.com/p2112828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال