ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن سلطانیان، پرویز رضوانی مقدم، جواد اصیلی، (1399). بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(1)، 130-141. magiran.com/p2112831
B. Soltanian, P. Rezvani Moghaddam , J. Asili, (2020). Effects of water deficit stress and fertilizer sources on morphological characteristics and phenolic compounds in medicinal plant purple coneflower (Echinacea purpurea L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(1), 130-141. magiran.com/p2112831
بیژن سلطانیان، پرویز رضوانی مقدم، جواد اصیلی، بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(1): 130-141. magiran.com/p2112831
B. Soltanian, P. Rezvani Moghaddam , J. Asili, Effects of water deficit stress and fertilizer sources on morphological characteristics and phenolic compounds in medicinal plant purple coneflower (Echinacea purpurea L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(1): 130-141. magiran.com/p2112831
بیژن سلطانیان، پرویز رضوانی مقدم، جواد اصیلی، "بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 1 (1399): 130-141. magiran.com/p2112831
B. Soltanian, P. Rezvani Moghaddam , J. Asili, "Effects of water deficit stress and fertilizer sources on morphological characteristics and phenolic compounds in medicinal plant purple coneflower (Echinacea purpurea L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.1 (2020): 130-141. magiran.com/p2112831
بیژن سلطانیان، پرویز رضوانی مقدم، جواد اصیلی، (1399). 'بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(1)، صص.130-141. magiran.com/p2112831
B. Soltanian, P. Rezvani Moghaddam , J. Asili, (2020). 'Effects of water deficit stress and fertilizer sources on morphological characteristics and phenolic compounds in medicinal plant purple coneflower (Echinacea purpurea L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(1), pp.130-141. magiran.com/p2112831
بیژن سلطانیان؛ پرویز رضوانی مقدم؛ جواد اصیلی. "بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،1 ، 1399، 130-141. magiran.com/p2112831
B. Soltanian; P. Rezvani Moghaddam ; J. Asili. "Effects of water deficit stress and fertilizer sources on morphological characteristics and phenolic compounds in medicinal plant purple coneflower (Echinacea purpurea L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 1, 2020, 130-141. magiran.com/p2112831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال