ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری، علی زارعی، (1398). تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 1-8. magiran.com/p2112835
Mohammadhassan Solhjoo, Farshad Tojari, Ali Zarei, (2020). The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 1-8. magiran.com/p2112835
محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری، علی زارعی، تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 1-8. magiran.com/p2112835
Mohammadhassan Solhjoo, Farshad Tojari, Ali Zarei, The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 1-8. magiran.com/p2112835
محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری، علی زارعی، "تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 1-8. magiran.com/p2112835
Mohammadhassan Solhjoo, Farshad Tojari, Ali Zarei, "The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 1-8. magiran.com/p2112835
محمدحسن صلح جو، فرشاد تجاری، علی زارعی، (1398). 'تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.1-8. magiran.com/p2112835
Mohammadhassan Solhjoo, Farshad Tojari, Ali Zarei, (2020). 'The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.1-8. magiran.com/p2112835
محمدحسن صلح جو؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی. "تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2112835
Mohammadhassan Solhjoo; Farshad Tojari; Ali Zarei. "The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 1-8. magiran.com/p2112835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال