ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا کبودخانی، محمد زارع نژاد، محمد انصاری، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی، (1398). بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 8-16. magiran.com/p2112836
Reza Kaboodkhani, Mohammad Zarenezhad, Mohammad Ansari, Saead Gholamzadeh, Alireza Doroudchi, Navid Kalani, (2020). Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 8-16. magiran.com/p2112836
رضا کبودخانی، محمد زارع نژاد، محمد انصاری، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی، بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 8-16. magiran.com/p2112836
Reza Kaboodkhani, Mohammad Zarenezhad, Mohammad Ansari, Saead Gholamzadeh, Alireza Doroudchi, Navid Kalani, Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 8-16. magiran.com/p2112836
رضا کبودخانی، محمد زارع نژاد، محمد انصاری، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی، "بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 8-16. magiran.com/p2112836
Reza Kaboodkhani, Mohammad Zarenezhad, Mohammad Ansari, Saead Gholamzadeh, Alireza Doroudchi, Navid Kalani, "Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 8-16. magiran.com/p2112836
رضا کبودخانی، محمد زارع نژاد، محمد انصاری، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی، (1398). 'بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.8-16. magiran.com/p2112836
Reza Kaboodkhani, Mohammad Zarenezhad, Mohammad Ansari, Saead Gholamzadeh, Alireza Doroudchi, Navid Kalani, (2020). 'Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.8-16. magiran.com/p2112836
رضا کبودخانی؛ محمد زارع نژاد؛ محمد انصاری؛ سعید غلامزاده؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی. "بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 8-16. magiran.com/p2112836
Reza Kaboodkhani; Mohammad Zarenezhad; Mohammad Ansari; Saead Gholamzadeh; Alireza Doroudchi; Navid Kalani. "Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 8-16. magiran.com/p2112836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال