ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زکیه صیفوری، نادیا کاظمی پور، (1398). بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 17-25. magiran.com/p2112837
Zakieh Seifoori, Nadia Kazemi Pour, (2020). The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 17-25. magiran.com/p2112837
زکیه صیفوری، نادیا کاظمی پور، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 17-25. magiran.com/p2112837
Zakieh Seifoori, Nadia Kazemi Pour, The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 17-25. magiran.com/p2112837
زکیه صیفوری، نادیا کاظمی پور، "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 17-25. magiran.com/p2112837
Zakieh Seifoori, Nadia Kazemi Pour, "The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 17-25. magiran.com/p2112837
زکیه صیفوری، نادیا کاظمی پور، (1398). 'بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.17-25. magiran.com/p2112837
Zakieh Seifoori, Nadia Kazemi Pour, (2020). 'The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.17-25. magiran.com/p2112837
زکیه صیفوری؛ نادیا کاظمی پور. "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 17-25. magiran.com/p2112837
Zakieh Seifoori; Nadia Kazemi Pour. "The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 17-25. magiran.com/p2112837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال