ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم صادقی، احمد رستگاریان، محمدحسن دم شناس، رضا صحرایی، محمد رحمانیان، نوید کلانی، محمد رادمهر، (1398). تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 26-32. magiran.com/p2112838
Ebrahim Sadeghi, Ahmad Rastgarian, MohammadHasan Damshenas, Reza Sahraeai, Mohammad Rahmanian, Navid Kalani, Mohammad Radmehr, (2020). Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 26-32. magiran.com/p2112838
ابراهیم صادقی، احمد رستگاریان، محمدحسن دم شناس، رضا صحرایی، محمد رحمانیان، نوید کلانی، محمد رادمهر، تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 26-32. magiran.com/p2112838
Ebrahim Sadeghi, Ahmad Rastgarian, MohammadHasan Damshenas, Reza Sahraeai, Mohammad Rahmanian, Navid Kalani, Mohammad Radmehr, Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 26-32. magiran.com/p2112838
ابراهیم صادقی، احمد رستگاریان، محمدحسن دم شناس، رضا صحرایی، محمد رحمانیان، نوید کلانی، محمد رادمهر، "تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 26-32. magiran.com/p2112838
Ebrahim Sadeghi, Ahmad Rastgarian, MohammadHasan Damshenas, Reza Sahraeai, Mohammad Rahmanian, Navid Kalani, Mohammad Radmehr, "Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 26-32. magiran.com/p2112838
ابراهیم صادقی، احمد رستگاریان، محمدحسن دم شناس، رضا صحرایی، محمد رحمانیان، نوید کلانی، محمد رادمهر، (1398). 'تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.26-32. magiran.com/p2112838
Ebrahim Sadeghi, Ahmad Rastgarian, MohammadHasan Damshenas, Reza Sahraeai, Mohammad Rahmanian, Navid Kalani, Mohammad Radmehr, (2020). 'Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.26-32. magiran.com/p2112838
ابراهیم صادقی؛ احمد رستگاریان؛ محمدحسن دم شناس؛ رضا صحرایی؛ محمد رحمانیان؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر. "تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 26-32. magiran.com/p2112838
Ebrahim Sadeghi; Ahmad Rastgarian; MohammadHasan Damshenas; Reza Sahraeai; Mohammad Rahmanian; Navid Kalani; Mohammad Radmehr. "Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 26-32. magiran.com/p2112838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال