ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا صحرایی، احمد رستگاریان، سمیرا دانا، نوید کلانی، رضا اینالو، (1398). مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 33-38. magiran.com/p2112839
Reza Sahraei, Ahmad Rastgarian, Samira Dana, Navid Kalani, Reza Inalo, (2020). Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 33-38. magiran.com/p2112839
رضا صحرایی، احمد رستگاریان، سمیرا دانا، نوید کلانی، رضا اینالو، مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 33-38. magiran.com/p2112839
Reza Sahraei, Ahmad Rastgarian, Samira Dana, Navid Kalani, Reza Inalo, Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 33-38. magiran.com/p2112839
رضا صحرایی، احمد رستگاریان، سمیرا دانا، نوید کلانی، رضا اینالو، "مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 33-38. magiran.com/p2112839
Reza Sahraei, Ahmad Rastgarian, Samira Dana, Navid Kalani, Reza Inalo, "Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 33-38. magiran.com/p2112839
رضا صحرایی، احمد رستگاریان، سمیرا دانا، نوید کلانی، رضا اینالو، (1398). 'مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.33-38. magiran.com/p2112839
Reza Sahraei, Ahmad Rastgarian, Samira Dana, Navid Kalani, Reza Inalo, (2020). 'Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.33-38. magiran.com/p2112839
رضا صحرایی؛ احمد رستگاریان؛ سمیرا دانا؛ نوید کلانی؛ رضا اینالو. "مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 33-38. magiran.com/p2112839
Reza Sahraei; Ahmad Rastgarian; Samira Dana; Navid Kalani; Reza Inalo. "Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 33-38. magiran.com/p2112839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال