ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال سادات حسینی، لیدا بابایی، طیبه ساداتی بیزکی، (1398). ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 38-46. magiran.com/p2112840
Kamal Sadat Hoseini, Lida Babaei, Taiebeh Sadati Bizaki, (2020). Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 38-46. magiran.com/p2112840
کمال سادات حسینی، لیدا بابایی، طیبه ساداتی بیزکی، ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 38-46. magiran.com/p2112840
Kamal Sadat Hoseini, Lida Babaei, Taiebeh Sadati Bizaki, Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 38-46. magiran.com/p2112840
کمال سادات حسینی، لیدا بابایی، طیبه ساداتی بیزکی، "ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 38-46. magiran.com/p2112840
Kamal Sadat Hoseini, Lida Babaei, Taiebeh Sadati Bizaki, "Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 38-46. magiran.com/p2112840
کمال سادات حسینی، لیدا بابایی، طیبه ساداتی بیزکی، (1398). 'ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.38-46. magiran.com/p2112840
Kamal Sadat Hoseini, Lida Babaei, Taiebeh Sadati Bizaki, (2020). 'Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.38-46. magiran.com/p2112840
کمال سادات حسینی؛ لیدا بابایی؛ طیبه ساداتی بیزکی. "ارتباط کیفیت خواب با شاخص های عملکردی قلبی عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 38-46. magiran.com/p2112840
Kamal Sadat Hoseini; Lida Babaei; Taiebeh Sadati Bizaki. "Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 38-46. magiran.com/p2112840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال