ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرامت الله رحمانیان، محمد شجاعی، فاطمه افتخاریان، (1398). فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، 39-46. magiran.com/p2112841
Karamatollah Rahmanian, Mohammad Shojaei, Fateme Eftekhareian, (2020). Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population, Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), 39-46. magiran.com/p2112841
کرامت الله رحمانیان، محمد شجاعی، فاطمه افتخاریان، فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 17(4): 39-46. magiran.com/p2112841
Karamatollah Rahmanian, Mohammad Shojaei, Fateme Eftekhareian, Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 17(4): 39-46. magiran.com/p2112841
کرامت الله رحمانیان، محمد شجاعی، فاطمه افتخاریان، "فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 4 (1398): 39-46. magiran.com/p2112841
Karamatollah Rahmanian, Mohammad Shojaei, Fateme Eftekhareian, "Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.4 (2020): 39-46. magiran.com/p2112841
کرامت الله رحمانیان، محمد شجاعی، فاطمه افتخاریان، (1398). 'فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(4)، صص.39-46. magiran.com/p2112841
Karamatollah Rahmanian, Mohammad Shojaei, Fateme Eftekhareian, (2020). 'Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population', Pars Journal of Medical Sciences, 17(4), pp.39-46. magiran.com/p2112841
کرامت الله رحمانیان؛ محمد شجاعی؛ فاطمه افتخاریان. "فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،4 ، 1398، 39-46. magiran.com/p2112841
Karamatollah Rahmanian; Mohammad Shojaei; Fateme Eftekhareian. "Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 4, 2020, 39-46. magiran.com/p2112841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال