ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا آندرواژ، سحر جلیلی، سمانه زنجانی، (1399). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8(1)، 35-44. magiran.com/p2112845
Leila Andervazh, Sahar Jalili, Samaneh Zanjani, (2020). Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model, Journal of Health Education and Health Promotion, 8(1), 35-44. magiran.com/p2112845
لیلا آندرواژ، سحر جلیلی، سمانه زنجانی، بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1399؛ 8(1): 35-44. magiran.com/p2112845
Leila Andervazh, Sahar Jalili, Samaneh Zanjani, Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model, Journal of Health Education and Health Promotion, 2020; 8(1): 35-44. magiran.com/p2112845
لیلا آندرواژ، سحر جلیلی، سمانه زنجانی، "بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 8، شماره 1 (1399): 35-44. magiran.com/p2112845
Leila Andervazh, Sahar Jalili, Samaneh Zanjani, "Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model", Journal of Health Education and Health Promotion 8, no.1 (2020): 35-44. magiran.com/p2112845
لیلا آندرواژ، سحر جلیلی، سمانه زنجانی، (1399). 'بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8(1)، صص.35-44. magiran.com/p2112845
Leila Andervazh, Sahar Jalili, Samaneh Zanjani, (2020). 'Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model', Journal of Health Education and Health Promotion, 8(1), pp.35-44. magiran.com/p2112845
لیلا آندرواژ؛ سحر جلیلی؛ سمانه زنجانی. "بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8 ،1 ، 1399، 35-44. magiran.com/p2112845
Leila Andervazh; Sahar Jalili; Samaneh Zanjani. "Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model", Journal of Health Education and Health Promotion, 8, 1, 2020, 35-44. magiran.com/p2112845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال