ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسماعیل درسته، (1399). بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8(1)، 72-81. magiran.com/p2112848
Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari, Ameneh Pooresmaeildorosteh, (2020). survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children, Journal of Health Education and Health Promotion, 8(1), 72-81. magiran.com/p2112848
سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسماعیل درسته، بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1399؛ 8(1): 72-81. magiran.com/p2112848
Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari, Ameneh Pooresmaeildorosteh, survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children, Journal of Health Education and Health Promotion, 2020; 8(1): 72-81. magiran.com/p2112848
سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسماعیل درسته، "بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 8، شماره 1 (1399): 72-81. magiran.com/p2112848
Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari, Ameneh Pooresmaeildorosteh, "survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children", Journal of Health Education and Health Promotion 8, no.1 (2020): 72-81. magiran.com/p2112848
سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسماعیل درسته، (1399). 'بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8(1)، صص.72-81. magiran.com/p2112848
Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari, Ameneh Pooresmaeildorosteh, (2020). 'survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children', Journal of Health Education and Health Promotion, 8(1), pp.72-81. magiran.com/p2112848
سکینه رخشنده رو؛ غفاری محتشم؛ آمنه پور اسماعیل درسته. "بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 8 ،1 ، 1399، 72-81. magiran.com/p2112848
Sakineh Rakhshanderou; Mohtasham Ghaffari; Ameneh Pooresmaeildorosteh. "survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children", Journal of Health Education and Health Promotion, 8, 1, 2020, 72-81. magiran.com/p2112848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال