ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی محمدنژادپناه کندی، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، (1398). تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12(2)، 93-105. magiran.com/p2112965
yahya Mohammadnajad, hassan matinhomaee, Mohammadali Azarbibijani, (2020). The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men, Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12(2), 93-105. magiran.com/p2112965
یحیی محمدنژادپناه کندی، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال. مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 1398؛ 12(2): 93-105. magiran.com/p2112965
yahya Mohammadnajad, hassan matinhomaee, Mohammadali Azarbibijani, The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men, Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 2020; 12(2): 93-105. magiran.com/p2112965
یحیی محمدنژادپناه کندی، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، "تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال"، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 12، شماره 2 (1398): 93-105. magiran.com/p2112965
yahya Mohammadnajad, hassan matinhomaee, Mohammadali Azarbibijani, "The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men", Journal of Sport Physiology and Physical Activity 12, no.2 (2020): 93-105. magiran.com/p2112965
یحیی محمدنژادپناه کندی، حسن متین همایی، محمدعلی آذربایجانی، (1398). 'تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال'، مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12(2)، صص.93-105. magiran.com/p2112965
yahya Mohammadnajad, hassan matinhomaee, Mohammadali Azarbibijani, (2020). 'The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men', Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12(2), pp.93-105. magiran.com/p2112965
یحیی محمدنژادپناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی. "تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال". مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 12 ،2 ، 1398، 93-105. magiran.com/p2112965
yahya Mohammadnajad; hassan matinhomaee; Mohammadali Azarbibijani. "The effect 8 weeks concurrent training on telomere length, telomerase activity and TRF2 in sedentary young men", Journal of Sport Physiology and Physical Activity, 12, 2, 2020, 93-105. magiran.com/p2112965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال