ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم اخلاصی، یاسر رستگار، زهرا راسخی، (1398). فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1395-1386)، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10(3)، 1-30. magiran.com/p2112982
Ebrahim Ekhlasi , Yaser Rastegar, Zahra Rasekhi, (2019). Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017), , 10(3), 1-30. magiran.com/p2112982
ابراهیم اخلاصی، یاسر رستگار، زهرا راسخی، فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1395-1386). فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1398؛ 10(3): 1-30. magiran.com/p2112982
Ebrahim Ekhlasi , Yaser Rastegar, Zahra Rasekhi, Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017), , 2019; 10(3): 1-30. magiran.com/p2112982
ابراهیم اخلاصی، یاسر رستگار، زهرا راسخی، "فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1395-1386)"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 10، شماره 3 (1398): 1-30. magiran.com/p2112982
Ebrahim Ekhlasi , Yaser Rastegar, Zahra Rasekhi, "Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017)", 10, no.3 (2019): 1-30. magiran.com/p2112982
ابراهیم اخلاصی، یاسر رستگار، زهرا راسخی، (1398). 'فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1395-1386)'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10(3)، صص.1-30. magiran.com/p2112982
Ebrahim Ekhlasi , Yaser Rastegar, Zahra Rasekhi, (2019). 'Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017)', , 10(3), pp.1-30. magiran.com/p2112982
ابراهیم اخلاصی؛ یاسر رستگار؛ زهرا راسخی. "فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی 1395-1386)". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10 ،3 ، 1398، 1-30. magiran.com/p2112982
Ebrahim Ekhlasi ; Yaser Rastegar; Zahra Rasekhi. "Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017)", , 10, 3, 2019, 1-30. magiran.com/p2112982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال