ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انیس علی شاه ، شاکیل احمد، نسیم احمد یاسین، (1399). کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، مجله فیزیولوژی گیاهان، 10(2)، 3135-3154. magiran.com/p2113030
Anis Ali Shah , Shakil Ahmed, Nasim Ahmad Yasin, (2020). Cadmium stress consolation in melatonin supplemented Cucumis sativus through modulation of antioxidative defense system, Iranian Journal of Plant Physiology, 10(2), 3135-3154. magiran.com/p2113030
انیس علی شاه ، شاکیل احمد، نسیم احمد یاسین، کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی. مجله فیزیولوژی گیاهان، 1399؛ 10(2): 3135-3154. magiran.com/p2113030
Anis Ali Shah , Shakil Ahmed, Nasim Ahmad Yasin, Cadmium stress consolation in melatonin supplemented Cucumis sativus through modulation of antioxidative defense system, Iranian Journal of Plant Physiology, 2020; 10(2): 3135-3154. magiran.com/p2113030
انیس علی شاه ، شاکیل احمد، نسیم احمد یاسین، "کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی"، مجله فیزیولوژی گیاهان 10، شماره 2 (1399): 3135-3154. magiran.com/p2113030
Anis Ali Shah , Shakil Ahmed, Nasim Ahmad Yasin, "Cadmium stress consolation in melatonin supplemented Cucumis sativus through modulation of antioxidative defense system", Iranian Journal of Plant Physiology 10, no.2 (2020): 3135-3154. magiran.com/p2113030
انیس علی شاه ، شاکیل احمد، نسیم احمد یاسین، (1399). 'کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی'، مجله فیزیولوژی گیاهان، 10(2)، صص.3135-3154. magiran.com/p2113030
Anis Ali Shah , Shakil Ahmed, Nasim Ahmad Yasin, (2020). 'Cadmium stress consolation in melatonin supplemented Cucumis sativus through modulation of antioxidative defense system', Iranian Journal of Plant Physiology, 10(2), pp.3135-3154. magiran.com/p2113030
انیس علی شاه ؛ شاکیل احمد؛ نسیم احمد یاسین. "کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی". مجله فیزیولوژی گیاهان، 10 ،2 ، 1399، 3135-3154. magiran.com/p2113030
Anis Ali Shah ; Shakil Ahmed; Nasim Ahmad Yasin. "Cadmium stress consolation in melatonin supplemented Cucumis sativus through modulation of antioxidative defense system", Iranian Journal of Plant Physiology, 10, 2, 2020, 3135-3154. magiran.com/p2113030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال