ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری، (1398). نقش سوگیری ها شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 7(1)، 1-14. magiran.com/p2113444
Reza Chamani, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri, (2019). Effect of Cognitive Biases on Rationality of Economic Decision Making under Risk among Students of Shahid Beheshti University, Journal of Cognitive Psycholog, 7(1), 1-14. magiran.com/p2113444
رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری، نقش سوگیری ها شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1398؛ 7(1): 1-14. magiran.com/p2113444
Reza Chamani, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri, Effect of Cognitive Biases on Rationality of Economic Decision Making under Risk among Students of Shahid Beheshti University, Journal of Cognitive Psycholog, 2019; 7(1): 1-14. magiran.com/p2113444
رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری، "نقش سوگیری ها شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، فصلنامه روانشناسی شناختی 7، شماره 1 (1398): 1-14. magiran.com/p2113444
Reza Chamani, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri, "Effect of Cognitive Biases on Rationality of Economic Decision Making under Risk among Students of Shahid Beheshti University", Journal of Cognitive Psycholog 7, no.1 (2019): 1-14. magiran.com/p2113444
رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری، (1398). 'نقش سوگیری ها شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 7(1)، صص.1-14. magiran.com/p2113444
Reza Chamani, Fatemeh Bagherian, Omid Shokri, (2019). 'Effect of Cognitive Biases on Rationality of Economic Decision Making under Risk among Students of Shahid Beheshti University', Journal of Cognitive Psycholog, 7(1), pp.1-14. magiran.com/p2113444
رضا چمنی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری. "نقش سوگیری ها شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی". فصلنامه روانشناسی شناختی، 7 ،1 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2113444
Reza Chamani; Fatemeh Bagherian; Omid Shokri. "Effect of Cognitive Biases on Rationality of Economic Decision Making under Risk among Students of Shahid Beheshti University", Journal of Cognitive Psycholog, 7, 1, 2019, 1-14. magiran.com/p2113444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال