ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رفیعی، فرزانه میکائیلی منیع، (1398). بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر، فصلنامه روانشناسی شناختی، 7(1)، 40-57. magiran.com/p2113447
Zahra Rafiee, Farzaneh Mikaili, (2019). Exploring the Effect of Cognitive Fatigue on Cognitive Flexibility Considering the Mediatory Role of Cognition among Female Students, Journal of Cognitive Psycholog, 7(1), 40-57. magiran.com/p2113447
زهرا رفیعی، فرزانه میکائیلی منیع، بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1398؛ 7(1): 40-57. magiran.com/p2113447
Zahra Rafiee, Farzaneh Mikaili, Exploring the Effect of Cognitive Fatigue on Cognitive Flexibility Considering the Mediatory Role of Cognition among Female Students, Journal of Cognitive Psycholog, 2019; 7(1): 40-57. magiran.com/p2113447
زهرا رفیعی، فرزانه میکائیلی منیع، "بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر"، فصلنامه روانشناسی شناختی 7، شماره 1 (1398): 40-57. magiran.com/p2113447
Zahra Rafiee, Farzaneh Mikaili, "Exploring the Effect of Cognitive Fatigue on Cognitive Flexibility Considering the Mediatory Role of Cognition among Female Students", Journal of Cognitive Psycholog 7, no.1 (2019): 40-57. magiran.com/p2113447
زهرا رفیعی، فرزانه میکائیلی منیع، (1398). 'بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 7(1)، صص.40-57. magiran.com/p2113447
Zahra Rafiee, Farzaneh Mikaili, (2019). 'Exploring the Effect of Cognitive Fatigue on Cognitive Flexibility Considering the Mediatory Role of Cognition among Female Students', Journal of Cognitive Psycholog, 7(1), pp.40-57. magiran.com/p2113447
زهرا رفیعی؛ فرزانه میکائیلی منیع. "بررسی تاثیر خستگی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای نیاز به شناخت در دانشجویان دختر". فصلنامه روانشناسی شناختی، 7 ،1 ، 1398، 40-57. magiran.com/p2113447
Zahra Rafiee; Farzaneh Mikaili. "Exploring the Effect of Cognitive Fatigue on Cognitive Flexibility Considering the Mediatory Role of Cognition among Female Students", Journal of Cognitive Psycholog, 7, 1, 2019, 40-57. magiran.com/p2113447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال