ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطا امینی، جهانگیر پرهمت، محمدحسین سدری، (1399). بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(2)، 481-491. magiran.com/p2113806
Ata Amini, Jahangir Porhemmat, Hossein Sedri, (2020). Investigating the physical and economic efficiency of water in major crops in the Talvar Watershed, Kurdistan, Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 12(2), 481-491. magiran.com/p2113806
عطا امینی، جهانگیر پرهمت، محمدحسین سدری، بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1399؛ 12(2): 481-491. magiran.com/p2113806
Ata Amini, Jahangir Porhemmat, Hossein Sedri, Investigating the physical and economic efficiency of water in major crops in the Talvar Watershed, Kurdistan, Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 2020; 12(2): 481-491. magiran.com/p2113806
عطا امینی، جهانگیر پرهمت، محمدحسین سدری، "بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 12، شماره 2 (1399): 481-491. magiran.com/p2113806
Ata Amini, Jahangir Porhemmat, Hossein Sedri, "Investigating the physical and economic efficiency of water in major crops in the Talvar Watershed, Kurdistan, Iran", Journal of Watershed Engineering and Management 12, no.2 (2020): 481-491. magiran.com/p2113806
عطا امینی، جهانگیر پرهمت، محمدحسین سدری، (1399). 'بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(2)، صص.481-491. magiran.com/p2113806
Ata Amini, Jahangir Porhemmat, Hossein Sedri, (2020). 'Investigating the physical and economic efficiency of water in major crops in the Talvar Watershed, Kurdistan, Iran', Journal of Watershed Engineering and Management, 12(2), pp.481-491. magiran.com/p2113806
عطا امینی؛ جهانگیر پرهمت؛ محمدحسین سدری. "بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 12 ،2 ، 1399، 481-491. magiran.com/p2113806
Ata Amini; Jahangir Porhemmat; Hossein Sedri. "Investigating the physical and economic efficiency of water in major crops in the Talvar Watershed, Kurdistan, Iran", Journal of Watershed Engineering and Management, 12, 2, 2020, 481-491. magiran.com/p2113806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال