ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
س. رجبی، ف. لشگرآرا، م. امیدی، س. ج. فرج الله حسین، (1399). کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 625-638. magiran.com/p2113909
S. Rajabi, F. Lashgarara, M. Omidi Najafabadi, S. J. Farajallah Hosseini, (2020). Application of Structural Equation Modeling to Scrutinize the Causes of Grape Losses in Production Chain, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 625-638. magiran.com/p2113909
س. رجبی، ف. لشگرآرا، م. امیدی، س. ج. فرج الله حسین، کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 625-638. magiran.com/p2113909
S. Rajabi, F. Lashgarara, M. Omidi Najafabadi, S. J. Farajallah Hosseini, Application of Structural Equation Modeling to Scrutinize the Causes of Grape Losses in Production Chain, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 625-638. magiran.com/p2113909
س. رجبی، ف. لشگرآرا، م. امیدی، س. ج. فرج الله حسین، "کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 625-638. magiran.com/p2113909
S. Rajabi, F. Lashgarara, M. Omidi Najafabadi, S. J. Farajallah Hosseini, "Application of Structural Equation Modeling to Scrutinize the Causes of Grape Losses in Production Chain", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 625-638. magiran.com/p2113909
س. رجبی، ف. لشگرآرا، م. امیدی، س. ج. فرج الله حسین، (1399). 'کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.625-638. magiran.com/p2113909
S. Rajabi, F. Lashgarara, M. Omidi Najafabadi, S. J. Farajallah Hosseini, (2020). 'Application of Structural Equation Modeling to Scrutinize the Causes of Grape Losses in Production Chain', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.625-638. magiran.com/p2113909
س. رجبی؛ ف. لشگرآرا؛ م. امیدی؛ س. ج. فرج الله حسین. "کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 625-638. magiran.com/p2113909
S. Rajabi; F. Lashgarara; M. Omidi Najafabadi; S. J. Farajallah Hosseini. "Application of Structural Equation Modeling to Scrutinize the Causes of Grape Losses in Production Chain", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 625-638. magiran.com/p2113909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال