ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پ. مزادی، ح. صدیقی، م. چیذری، و و. م. شریفی کیا، (1399). شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 653-666. magiran.com/p2113911
P. Moradi, H. Sadighi, M. Chizari, M. Sharifikia, (2020). Identification of Strategies for Application of Pro-Environmental Technologies to Produce Greenhouse Vegetables, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 653-666. magiran.com/p2113911
پ. مزادی، ح. صدیقی، م. چیذری، و و. م. شریفی کیا، شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 653-666. magiran.com/p2113911
P. Moradi, H. Sadighi, M. Chizari, M. Sharifikia, Identification of Strategies for Application of Pro-Environmental Technologies to Produce Greenhouse Vegetables, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 653-666. magiran.com/p2113911
پ. مزادی، ح. صدیقی، م. چیذری، و و. م. شریفی کیا، "شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 653-666. magiran.com/p2113911
P. Moradi, H. Sadighi, M. Chizari, M. Sharifikia, "Identification of Strategies for Application of Pro-Environmental Technologies to Produce Greenhouse Vegetables", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 653-666. magiran.com/p2113911
پ. مزادی، ح. صدیقی، م. چیذری، و و. م. شریفی کیا، (1399). 'شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.653-666. magiran.com/p2113911
P. Moradi, H. Sadighi, M. Chizari, M. Sharifikia, (2020). 'Identification of Strategies for Application of Pro-Environmental Technologies to Produce Greenhouse Vegetables', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.653-666. magiran.com/p2113911
پ. مزادی؛ ح. صدیقی؛ م. چیذری؛ و و. م. شریفی کیا. "شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 653-666. magiran.com/p2113911
P. Moradi; H. Sadighi; M. Chizari; M. Sharifikia. "Identification of Strategies for Application of Pro-Environmental Technologies to Produce Greenhouse Vegetables", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 653-666. magiran.com/p2113911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال