ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ک. اسکرزیپساک، و. گوستاو، ا. واسکو، و ت. باناچ، (1399). تغییرات خواص پنیر نوع سوئیسی تهیه شده با سویه های مختلف Lactobacillus helveticus درطی فرایند رسیدن، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 693-707. magiran.com/p2113914
K. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Wasko, T. Banach, (2020). Changes in Biochemical Properties during Ripening Process of Swiss-Type Cheeses Produced with Different Lactobacillus helveticus Strains, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 693-707. magiran.com/p2113914
ک. اسکرزیپساک، و. گوستاو، ا. واسکو، و ت. باناچ، تغییرات خواص پنیر نوع سوئیسی تهیه شده با سویه های مختلف Lactobacillus helveticus درطی فرایند رسیدن. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 693-707. magiran.com/p2113914
K. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Wasko, T. Banach, Changes in Biochemical Properties during Ripening Process of Swiss-Type Cheeses Produced with Different Lactobacillus helveticus Strains, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 693-707. magiran.com/p2113914
ک. اسکرزیپساک، و. گوستاو، ا. واسکو، و ت. باناچ، "تغییرات خواص پنیر نوع سوئیسی تهیه شده با سویه های مختلف Lactobacillus helveticus درطی فرایند رسیدن"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 693-707. magiran.com/p2113914
K. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Wasko, T. Banach, "Changes in Biochemical Properties during Ripening Process of Swiss-Type Cheeses Produced with Different Lactobacillus helveticus Strains", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 693-707. magiran.com/p2113914
ک. اسکرزیپساک، و. گوستاو، ا. واسکو، و ت. باناچ، (1399). 'تغییرات خواص پنیر نوع سوئیسی تهیه شده با سویه های مختلف Lactobacillus helveticus درطی فرایند رسیدن'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.693-707. magiran.com/p2113914
K. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Wasko, T. Banach, (2020). 'Changes in Biochemical Properties during Ripening Process of Swiss-Type Cheeses Produced with Different Lactobacillus helveticus Strains', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.693-707. magiran.com/p2113914
ک. اسکرزیپساک؛ و. گوستاو؛ ا. واسکو؛ و ت. باناچ. "تغییرات خواص پنیر نوع سوئیسی تهیه شده با سویه های مختلف Lactobacillus helveticus درطی فرایند رسیدن". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 693-707. magiran.com/p2113914
K. Skrzypczak; W. Gustaw; A. Wasko; T. Banach. "Changes in Biochemical Properties during Ripening Process of Swiss-Type Cheeses Produced with Different Lactobacillus helveticus Strains", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 693-707. magiran.com/p2113914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال