ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ا. ب. ایلدیریم، ا. اویار، و ا. ی. توکر، (1399). کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 815-828. magiran.com/p2113923
A. Yildirim, E. Uyar, A. Turker, (2020). In vitro Culture of Endemic Astragalus gymnolobus Fischer and Comparison of its Antibacterial, Antioxidant, and Phenolic Profiles with Field Grown Plants, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 815-828. magiran.com/p2113923
ا. ب. ایلدیریم، ا. اویار، و ا. ی. توکر، کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 815-828. magiran.com/p2113923
A. Yildirim, E. Uyar, A. Turker, In vitro Culture of Endemic Astragalus gymnolobus Fischer and Comparison of its Antibacterial, Antioxidant, and Phenolic Profiles with Field Grown Plants, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 815-828. magiran.com/p2113923
ا. ب. ایلدیریم، ا. اویار، و ا. ی. توکر، "کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 815-828. magiran.com/p2113923
A. Yildirim, E. Uyar, A. Turker, "In vitro Culture of Endemic Astragalus gymnolobus Fischer and Comparison of its Antibacterial, Antioxidant, and Phenolic Profiles with Field Grown Plants", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 815-828. magiran.com/p2113923
ا. ب. ایلدیریم، ا. اویار، و ا. ی. توکر، (1399). 'کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.815-828. magiran.com/p2113923
A. Yildirim, E. Uyar, A. Turker, (2020). 'In vitro Culture of Endemic Astragalus gymnolobus Fischer and Comparison of its Antibacterial, Antioxidant, and Phenolic Profiles with Field Grown Plants', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.815-828. magiran.com/p2113923
ا. ب. ایلدیریم؛ ا. اویار؛ و ا. ی. توکر. "کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 815-828. magiran.com/p2113923
A. Yildirim; E. Uyar; A. Turker. "In vitro Culture of Endemic Astragalus gymnolobus Fischer and Comparison of its Antibacterial, Antioxidant, and Phenolic Profiles with Field Grown Plants", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 815-828. magiran.com/p2113923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال