ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ه. م. الجاندرو، ج. گ. کروز کاستیلو، م. ا. گالیندو توار، د. گ. رامیرز، ف. فامیانی، ا. ر. لیاوا اوال، ج. ل. مونریبوت ویالنووا، و چ. ا. گوررو آنالکو، (1399). محتوای فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی(اینفیوژن) برگ هایVitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.)، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 829-836. magiran.com/p2113924
H. M. Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, M. E. Galindo Tovar, D. G. Ramirez, F. Famiani, O. R. Leyva Ovalle, J. L. Monribot Villanueva, J. A. Guerrero Analco, (2020). Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Infusions of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) Leaves, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 829-836. magiran.com/p2113924
ه. م. الجاندرو، ج. گ. کروز کاستیلو، م. ا. گالیندو توار، د. گ. رامیرز، ف. فامیانی، ا. ر. لیاوا اوال، ج. ل. مونریبوت ویالنووا، و چ. ا. گوررو آنالکو، محتوای فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی(اینفیوژن) برگ هایVitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.). مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 829-836. magiran.com/p2113924
H. M. Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, M. E. Galindo Tovar, D. G. Ramirez, F. Famiani, O. R. Leyva Ovalle, J. L. Monribot Villanueva, J. A. Guerrero Analco, Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Infusions of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) Leaves, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 829-836. magiran.com/p2113924
ه. م. الجاندرو، ج. گ. کروز کاستیلو، م. ا. گالیندو توار، د. گ. رامیرز، ف. فامیانی، ا. ر. لیاوا اوال، ج. ل. مونریبوت ویالنووا، و چ. ا. گوررو آنالکو، "محتوای فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی(اینفیوژن) برگ هایVitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.)"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 829-836. magiran.com/p2113924
H. M. Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, M. E. Galindo Tovar, D. G. Ramirez, F. Famiani, O. R. Leyva Ovalle, J. L. Monribot Villanueva, J. A. Guerrero Analco, "Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Infusions of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) Leaves", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 829-836. magiran.com/p2113924
ه. م. الجاندرو، ج. گ. کروز کاستیلو، م. ا. گالیندو توار، د. گ. رامیرز، ف. فامیانی، ا. ر. لیاوا اوال، ج. ل. مونریبوت ویالنووا، و چ. ا. گوررو آنالکو، (1399). 'محتوای فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی(اینفیوژن) برگ هایVitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.)'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.829-836. magiran.com/p2113924
H. M. Alejandro, Juan Guillermo Cruz Castillo, M. E. Galindo Tovar, D. G. Ramirez, F. Famiani, O. R. Leyva Ovalle, J. L. Monribot Villanueva, J. A. Guerrero Analco, (2020). 'Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Infusions of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) Leaves', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.829-836. magiran.com/p2113924
ه. م. الجاندرو؛ ج. گ. کروز کاستیلو؛ م. ا. گالیندو توار؛ د. گ. رامیرز؛ ف. فامیانی؛ ا. ر. لیاوا اوال؛ ج. ل. مونریبوت ویالنووا؛ و چ. ا. گوررو آنالکو. "محتوای فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی(اینفیوژن) برگ هایVitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.)". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 829-836. magiran.com/p2113924
H. M. Alejandro; Juan Guillermo Cruz Castillo; M. E. Galindo Tovar; D. G. Ramirez; F. Famiani; O. R. Leyva Ovalle; J. L. Monribot Villanueva; J. A. Guerrero Analco. "Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Infusions of Vitis tiliifolia (Humb & Bonpl. Ex Schult.) Leaves", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 829-836. magiran.com/p2113924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال