ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
س. سینگ، س. رام، و س. ناروال، (1399). شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 863-874. magiran.com/p2113927
S. Singh, S. Ram, S. Narwal, (2020). Identification of Genome Specific Sequence Motifs in α-Gliadins and Wheat Accessions with Less Celiac Disease Epitopes, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 863-874. magiran.com/p2113927
س. سینگ، س. رام، و س. ناروال، شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 863-874. magiran.com/p2113927
S. Singh, S. Ram, S. Narwal, Identification of Genome Specific Sequence Motifs in α-Gliadins and Wheat Accessions with Less Celiac Disease Epitopes, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 863-874. magiran.com/p2113927
س. سینگ، س. رام، و س. ناروال، "شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 863-874. magiran.com/p2113927
S. Singh, S. Ram, S. Narwal, "Identification of Genome Specific Sequence Motifs in α-Gliadins and Wheat Accessions with Less Celiac Disease Epitopes", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 863-874. magiran.com/p2113927
س. سینگ، س. رام، و س. ناروال، (1399). 'شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.863-874. magiran.com/p2113927
S. Singh, S. Ram, S. Narwal, (2020). 'Identification of Genome Specific Sequence Motifs in α-Gliadins and Wheat Accessions with Less Celiac Disease Epitopes', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.863-874. magiran.com/p2113927
س. سینگ؛ س. رام؛ و س. ناروال. "شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 863-874. magiran.com/p2113927
S. Singh; S. Ram; S. Narwal. "Identification of Genome Specific Sequence Motifs in α-Gliadins and Wheat Accessions with Less Celiac Disease Epitopes", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 863-874. magiran.com/p2113927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال