ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
م. کهاینگ، و. ی. اولتزا جز، و س. چول لی، (1399). اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، 875-888. magiran.com/p2113928
M. Khaing, V. U. Ultra Jr, S. Chul Lee, (2020). Seed Priming Influence on Growth, Yield, and Grain Biochemical Composition of Two Wheat Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), 875-888. magiran.com/p2113928
م. کهاینگ، و. ی. اولتزا جز، و س. چول لی، اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1399؛ 22(3): 875-888. magiran.com/p2113928
M. Khaing, V. U. Ultra Jr, S. Chul Lee, Seed Priming Influence on Growth, Yield, and Grain Biochemical Composition of Two Wheat Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, 2020; 22(3): 875-888. magiran.com/p2113928
م. کهاینگ، و. ی. اولتزا جز، و س. چول لی، "اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 22، شماره 3 (1399): 875-888. magiran.com/p2113928
M. Khaing, V. U. Ultra Jr, S. Chul Lee, "Seed Priming Influence on Growth, Yield, and Grain Biochemical Composition of Two Wheat Cultivars", Journal of Agricultural Science and Technology 22, no.3 (2020): 875-888. magiran.com/p2113928
م. کهاینگ، و. ی. اولتزا جز، و س. چول لی، (1399). 'اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22(3)، صص.875-888. magiran.com/p2113928
M. Khaing, V. U. Ultra Jr, S. Chul Lee, (2020). 'Seed Priming Influence on Growth, Yield, and Grain Biochemical Composition of Two Wheat Cultivars', Journal of Agricultural Science and Technology, 22(3), pp.875-888. magiran.com/p2113928
م. کهاینگ؛ و. ی. اولتزا جز؛ و س. چول لی. "اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 22 ،3 ، 1399، 875-888. magiran.com/p2113928
M. Khaing; V. U. Ultra Jr; S. Chul Lee. "Seed Priming Influence on Growth, Yield, and Grain Biochemical Composition of Two Wheat Cultivars", Journal of Agricultural Science and Technology, 22, 3, 2020, 875-888. magiran.com/p2113928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال