ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره عبدی، محمد اسماعیل پوربندبنی، فاطمه مدنی، الهام گلفشان، (1399). موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 11-18. magiran.com/p2113938
Bahareh Abdi, Mohammad Esmaeilpour Bandboni, Fatemeh Madani, Elham Qolfeshan, (2020). Barriers to Effective Communication with Elderly Patient from the Nurses' Viewpoints at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018, Journal of Nursing Education, 9(1), 11-18. magiran.com/p2113938
بهاره عبدی، محمد اسماعیل پوربندبنی، فاطمه مدنی، الهام گلفشان، موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 11-18. magiran.com/p2113938
Bahareh Abdi, Mohammad Esmaeilpour Bandboni, Fatemeh Madani, Elham Qolfeshan, Barriers to Effective Communication with Elderly Patient from the Nurses' Viewpoints at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 11-18. magiran.com/p2113938
بهاره عبدی، محمد اسماعیل پوربندبنی، فاطمه مدنی، الهام گلفشان، "موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 11-18. magiran.com/p2113938
Bahareh Abdi, Mohammad Esmaeilpour Bandboni, Fatemeh Madani, Elham Qolfeshan, "Barriers to Effective Communication with Elderly Patient from the Nurses' Viewpoints at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 11-18. magiran.com/p2113938
بهاره عبدی، محمد اسماعیل پوربندبنی، فاطمه مدنی، الهام گلفشان، (1399). 'موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.11-18. magiran.com/p2113938
Bahareh Abdi, Mohammad Esmaeilpour Bandboni, Fatemeh Madani, Elham Qolfeshan, (2020). 'Barriers to Effective Communication with Elderly Patient from the Nurses' Viewpoints at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.11-18. magiran.com/p2113938
بهاره عبدی؛ محمد اسماعیل پوربندبنی؛ فاطمه مدنی؛ الهام گلفشان. "موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 11-18. magiran.com/p2113938
Bahareh Abdi; Mohammad Esmaeilpour Bandboni; Fatemeh Madani; Elham Qolfeshan. "Barriers to Effective Communication with Elderly Patient from the Nurses' Viewpoints at Gilan University of Medical Sciences Hospitals in 2018", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 11-18. magiran.com/p2113938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال