ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عراقیان مجرد، غلامرضا محمودی شن، احمد دانش، غلامرضا روشندل، (1399). ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 19-28. magiran.com/p2113939
Fereshteh Araghian Mojarad, Golamreza Mahmoodi Shan, Ahmad Danesh, Golamreza Roshandel, (2020). Relationship between Perceived Stress and Coping Strategies of Relatives of Patients Hospitilzed in Cardiac Care Unit, Journal of Nursing Education, 9(1), 19-28. magiran.com/p2113939
فرشته عراقیان مجرد، غلامرضا محمودی شن، احمد دانش، غلامرضا روشندل، ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 19-28. magiran.com/p2113939
Fereshteh Araghian Mojarad, Golamreza Mahmoodi Shan, Ahmad Danesh, Golamreza Roshandel, Relationship between Perceived Stress and Coping Strategies of Relatives of Patients Hospitilzed in Cardiac Care Unit, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 19-28. magiran.com/p2113939
فرشته عراقیان مجرد، غلامرضا محمودی شن، احمد دانش، غلامرضا روشندل، "ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 19-28. magiran.com/p2113939
Fereshteh Araghian Mojarad, Golamreza Mahmoodi Shan, Ahmad Danesh, Golamreza Roshandel, "Relationship between Perceived Stress and Coping Strategies of Relatives of Patients Hospitilzed in Cardiac Care Unit", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 19-28. magiran.com/p2113939
فرشته عراقیان مجرد، غلامرضا محمودی شن، احمد دانش، غلامرضا روشندل، (1399). 'ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.19-28. magiran.com/p2113939
Fereshteh Araghian Mojarad, Golamreza Mahmoodi Shan, Ahmad Danesh, Golamreza Roshandel, (2020). 'Relationship between Perceived Stress and Coping Strategies of Relatives of Patients Hospitilzed in Cardiac Care Unit', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.19-28. magiran.com/p2113939
فرشته عراقیان مجرد؛ غلامرضا محمودی شن؛ احمد دانش؛ غلامرضا روشندل. "ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 19-28. magiran.com/p2113939
Fereshteh Araghian Mojarad; Golamreza Mahmoodi Shan; Ahmad Danesh; Golamreza Roshandel. "Relationship between Perceived Stress and Coping Strategies of Relatives of Patients Hospitilzed in Cardiac Care Unit", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 19-28. magiran.com/p2113939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال