ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، زهرا طالبی، مصطفی مجیدنیا، محدثه شاهرودی، (1399). مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسئله و آموزش مشارکتی با روش آموزش معمول بر مهارت بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 29-39. magiran.com/p2113940
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Zahra Talebi, Mostafa Majidnia, Mohaddese Shahroodi, (2020). Comparison Effectiveness of Problem Solving and ParticipatoryTeaching Methods by current method on Clinical ability, Anxiety, and Satisfaction of Nursing Students in the ICU Ward, Journal of Nursing Education, 9(1), 29-39. magiran.com/p2113940
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، زهرا طالبی، مصطفی مجیدنیا، محدثه شاهرودی، مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسئله و آموزش مشارکتی با روش آموزش معمول بر مهارت بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 29-39. magiran.com/p2113940
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Zahra Talebi, Mostafa Majidnia, Mohaddese Shahroodi, Comparison Effectiveness of Problem Solving and ParticipatoryTeaching Methods by current method on Clinical ability, Anxiety, and Satisfaction of Nursing Students in the ICU Ward, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 29-39. magiran.com/p2113940
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، زهرا طالبی، مصطفی مجیدنیا، محدثه شاهرودی، "مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسئله و آموزش مشارکتی با روش آموزش معمول بر مهارت بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 29-39. magiran.com/p2113940
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Zahra Talebi, Mostafa Majidnia, Mohaddese Shahroodi, "Comparison Effectiveness of Problem Solving and ParticipatoryTeaching Methods by current method on Clinical ability, Anxiety, and Satisfaction of Nursing Students in the ICU Ward", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 29-39. magiran.com/p2113940
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، زهرا طالبی، مصطفی مجیدنیا، محدثه شاهرودی، (1399). 'مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسئله و آموزش مشارکتی با روش آموزش معمول بر مهارت بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.29-39. magiran.com/p2113940
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Zahra Talebi, Mostafa Majidnia, Mohaddese Shahroodi, (2020). 'Comparison Effectiveness of Problem Solving and ParticipatoryTeaching Methods by current method on Clinical ability, Anxiety, and Satisfaction of Nursing Students in the ICU Ward', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.29-39. magiran.com/p2113940
احمد نورالدینی؛ اکرم ثناگو؛ زهرا طالبی؛ مصطفی مجیدنیا؛ محدثه شاهرودی. "مقایسه اثر بخشی روش آموزش حل مسئله و آموزش مشارکتی با روش آموزش معمول بر مهارت بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 29-39. magiran.com/p2113940
Ahmad Nooreddini; Akram Sanagoo; Zahra Talebi; Mostafa Majidnia; Mohaddese Shahroodi. "Comparison Effectiveness of Problem Solving and ParticipatoryTeaching Methods by current method on Clinical ability, Anxiety, and Satisfaction of Nursing Students in the ICU Ward", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 29-39. magiran.com/p2113940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال