ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجیبه عبادی، شهرام رنجدوست، محمد عظیمی، (1399). الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 40-54. magiran.com/p2113941
Najibeh Ebadi, Shahram Ranjdoust, Mohammad Azimi, (2020). Suggestion Pattern for Task-Based Curriculum design in Nursing Master’s Degree according to Aker, Journal of Nursing Education, 9(1), 40-54. magiran.com/p2113941
نجیبه عبادی، شهرام رنجدوست، محمد عظیمی، الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 40-54. magiran.com/p2113941
Najibeh Ebadi, Shahram Ranjdoust, Mohammad Azimi, Suggestion Pattern for Task-Based Curriculum design in Nursing Master’s Degree according to Aker, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 40-54. magiran.com/p2113941
نجیبه عبادی، شهرام رنجدوست، محمد عظیمی، "الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 40-54. magiran.com/p2113941
Najibeh Ebadi, Shahram Ranjdoust, Mohammad Azimi, "Suggestion Pattern for Task-Based Curriculum design in Nursing Master’s Degree according to Aker", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 40-54. magiran.com/p2113941
نجیبه عبادی، شهرام رنجدوست، محمد عظیمی، (1399). 'الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.40-54. magiran.com/p2113941
Najibeh Ebadi, Shahram Ranjdoust, Mohammad Azimi, (2020). 'Suggestion Pattern for Task-Based Curriculum design in Nursing Master’s Degree according to Aker', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.40-54. magiran.com/p2113941
نجیبه عبادی؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی. "الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 40-54. magiran.com/p2113941
Najibeh Ebadi; Shahram Ranjdoust; Mohammad Azimi. "Suggestion Pattern for Task-Based Curriculum design in Nursing Master’s Degree according to Aker", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 40-54. magiran.com/p2113941
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال