ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا کاظم نژاد ماتک، احمد معصومی، سیامک محبی، مریم تبرایی، زهرا مرادی، (1399). کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 55-64. magiran.com/p2113942
Leila Kazemnejad Matak, Ahmad Masomi, Siamak Mohebi, Maryam Tabarraei, Zahra Moradi, (2020). The Quality of Educational Services in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom, Journal of Nursing Education, 9(1), 55-64. magiran.com/p2113942
لیلا کاظم نژاد ماتک، احمد معصومی، سیامک محبی، مریم تبرایی، زهرا مرادی، کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 55-64. magiran.com/p2113942
Leila Kazemnejad Matak, Ahmad Masomi, Siamak Mohebi, Maryam Tabarraei, Zahra Moradi, The Quality of Educational Services in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 55-64. magiran.com/p2113942
لیلا کاظم نژاد ماتک، احمد معصومی، سیامک محبی، مریم تبرایی، زهرا مرادی، "کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 55-64. magiran.com/p2113942
Leila Kazemnejad Matak, Ahmad Masomi, Siamak Mohebi, Maryam Tabarraei, Zahra Moradi, "The Quality of Educational Services in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 55-64. magiran.com/p2113942
لیلا کاظم نژاد ماتک، احمد معصومی، سیامک محبی، مریم تبرایی، زهرا مرادی، (1399). 'کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.55-64. magiran.com/p2113942
Leila Kazemnejad Matak, Ahmad Masomi, Siamak Mohebi, Maryam Tabarraei, Zahra Moradi, (2020). 'The Quality of Educational Services in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.55-64. magiran.com/p2113942
لیلا کاظم نژاد ماتک؛ احمد معصومی؛ سیامک محبی؛ مریم تبرایی؛ زهرا مرادی. "کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 55-64. magiran.com/p2113942
Leila Kazemnejad Matak; Ahmad Masomi; Siamak Mohebi; Maryam Tabarraei; Zahra Moradi. "The Quality of Educational Services in Department of Medical Sciences of Islamic Azad University of Qom", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 55-64. magiran.com/p2113942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال