ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزائی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری، (1399). ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، 61-70. magiran.com/p2113943
Akram Shafizadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri, (2020). Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimer's Elderly, Journal of Nursing Education, 9(1), 61-70. magiran.com/p2113943
اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزائی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری، ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(1): 61-70. magiran.com/p2113943
Akram Shafizadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri, Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimer's Elderly, Journal of Nursing Education, 2020; 9(1): 61-70. magiran.com/p2113943
اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزائی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری، "ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 1 (1399): 61-70. magiran.com/p2113943
Akram Shafizadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri, "Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimer's Elderly", Journal of Nursing Education 9, no.1 (2020): 61-70. magiran.com/p2113943
اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزائی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری، (1399). 'ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر'، مجله آموزش پرستاری، 9(1)، صص.61-70. magiran.com/p2113943
Akram Shafizadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri, (2020). 'Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimer's Elderly', Journal of Nursing Education, 9(1), pp.61-70. magiran.com/p2113943
اکرم شفیع زاده خولنجانی؛ امین میرزائی؛ مجیده هروی کریموی؛ ناهید رژه؛ سید حمید شریف نیا؛ علی منتظری. "ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر". مجله آموزش پرستاری، 9 ،1 ، 1399، 61-70. magiran.com/p2113943
Akram Shafizadeh; Amin Mirzaee; Majideh Heravi Karimooi; Nahid Rejeh; Hamid Sharif Nia; Ali Montazeri. "Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimer's Elderly", Journal of Nursing Education, 9, 1, 2020, 61-70. magiran.com/p2113943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال