ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، (1398). اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)، نشریه پژوهش های بذر ایران، 6(2)، 151-161. magiran.com/p2113955
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, (2020). Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of Echinochloa crus-galli, Iranian Journal of Seed Research, 6(2), 151-161. magiran.com/p2113955
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli). نشریه پژوهش های بذر ایران، 1398؛ 6(2): 151-161. magiran.com/p2113955
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of Echinochloa crus-galli, Iranian Journal of Seed Research, 2020; 6(2): 151-161. magiran.com/p2113955
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، "اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)"، نشریه پژوهش های بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 151-161. magiran.com/p2113955
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, "Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of Echinochloa crus-galli", Iranian Journal of Seed Research 6, no.2 (2020): 151-161. magiran.com/p2113955
مهناز طاطاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، (1398). 'اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 6(2)، صص.151-161. magiran.com/p2113955
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, (2020). 'Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of Echinochloa crus-galli', Iranian Journal of Seed Research, 6(2), pp.151-161. magiran.com/p2113955
مهناز طاطاری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ زینب اورسجی؛ مهدی زارعی. "اثر عصاره آبی اندام های مختلف علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر مولفه های جوانه زنی و رنگدانه های فتوسنتزی علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)". نشریه پژوهش های بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 151-161. magiran.com/p2113955
Mahnaz Tatari; Ebrahim Gholamalipour Alamdari; Zeinab Avarseji; Mehdi Zarei. "Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of Echinochloa crus-galli", Iranian Journal of Seed Research, 6, 2, 2020, 151-161. magiran.com/p2113955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال