ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه پاشانجاتی، رضا نیک بخش، فریده شریفی فر، (1399). بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(2)، 34-42. magiran.com/p2113985
Masoume Pashanjati, Reza Nikbakhsh, Farideh Sharififar, (2020). Assessment the Factors Related to Exercise in Sports Programs of Health Stations in Tehran Municipality, District 4, Journal of Health Promotion Management, 9(2), 34-42. magiran.com/p2113985
معصومه پاشانجاتی، رضا نیک بخش، فریده شریفی فر، بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1399؛ 9(2): 34-42. magiran.com/p2113985
Masoume Pashanjati, Reza Nikbakhsh, Farideh Sharififar, Assessment the Factors Related to Exercise in Sports Programs of Health Stations in Tehran Municipality, District 4, Journal of Health Promotion Management, 2020; 9(2): 34-42. magiran.com/p2113985
معصومه پاشانجاتی، رضا نیک بخش، فریده شریفی فر، "بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 9، شماره 2 (1399): 34-42. magiran.com/p2113985
Masoume Pashanjati, Reza Nikbakhsh, Farideh Sharififar, "Assessment the Factors Related to Exercise in Sports Programs of Health Stations in Tehran Municipality, District 4", Journal of Health Promotion Management 9, no.2 (2020): 34-42. magiran.com/p2113985
معصومه پاشانجاتی، رضا نیک بخش، فریده شریفی فر، (1399). 'بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(2)، صص.34-42. magiran.com/p2113985
Masoume Pashanjati, Reza Nikbakhsh, Farideh Sharififar, (2020). 'Assessment the Factors Related to Exercise in Sports Programs of Health Stations in Tehran Municipality, District 4', Journal of Health Promotion Management, 9(2), pp.34-42. magiran.com/p2113985
معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر. "بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9 ،2 ، 1399، 34-42. magiran.com/p2113985
Masoume Pashanjati; Reza Nikbakhsh; Farideh Sharififar. "Assessment the Factors Related to Exercise in Sports Programs of Health Stations in Tehran Municipality, District 4", Journal of Health Promotion Management, 9, 2, 2020, 34-42. magiran.com/p2113985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال