ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم اللهویردی، ناصر پریزاد، اعظم شهباز، (1399). پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی، مجله پژوهش پرستاری ایران، 15(64)، 9-18. magiran.com/p2113991
Nasim Allahverdi, Naser Parizad, Azam Shahbaz, (2020). Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study, Iranian Journal of Nursing Research, 15(64), 9-18. magiran.com/p2113991
نسیم اللهویردی، ناصر پریزاد، اعظم شهباز، پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1399؛ 15(64): 9-18. magiran.com/p2113991
Nasim Allahverdi, Naser Parizad, Azam Shahbaz, Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study, Iranian Journal of Nursing Research, 2020; 15(64): 9-18. magiran.com/p2113991
نسیم اللهویردی، ناصر پریزاد، اعظم شهباز، "پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی"، مجله پژوهش پرستاری ایران 15، شماره 64 (1399): 9-18. magiran.com/p2113991
Nasim Allahverdi, Naser Parizad, Azam Shahbaz, "Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study", Iranian Journal of Nursing Research 15, no.64 (2020): 9-18. magiran.com/p2113991
نسیم اللهویردی، ناصر پریزاد، اعظم شهباز، (1399). 'پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 15(64)، صص.9-18. magiran.com/p2113991
Nasim Allahverdi, Naser Parizad, Azam Shahbaz, (2020). 'Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study', Iranian Journal of Nursing Research, 15(64), pp.9-18. magiran.com/p2113991
نسیم اللهویردی؛ ناصر پریزاد؛ اعظم شهباز. "پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی". مجله پژوهش پرستاری ایران، 15 ،64 ، 1399، 9-18. magiran.com/p2113991
Nasim Allahverdi; Naser Parizad; Azam Shahbaz. "Nursing research in Iran and the world from the perspective of nursing professors: A qualitative study", Iranian Journal of Nursing Research, 15, 64, 2020, 9-18. magiran.com/p2113991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال