ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم هاشمی سیاوشانی، فرامرز فلاحی آرزو دار، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی، (1399). تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی، مجله پژوهش پرستاری ایران، 15(64)، 59-68. magiran.com/p2113996
Maryam Hashemi Siyavoshani, Faramarz Fallahi Arezodar, Seyed Amirhossin Pishgooei, Maryam Jadid Milani, (2020). The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units, Iranian Journal of Nursing Research, 15(64), 59-68. magiran.com/p2113996
مریم هاشمی سیاوشانی، فرامرز فلاحی آرزو دار، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی، تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1399؛ 15(64): 59-68. magiran.com/p2113996
Maryam Hashemi Siyavoshani, Faramarz Fallahi Arezodar, Seyed Amirhossin Pishgooei, Maryam Jadid Milani, The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units, Iranian Journal of Nursing Research, 2020; 15(64): 59-68. magiran.com/p2113996
مریم هاشمی سیاوشانی، فرامرز فلاحی آرزو دار، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی، "تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی"، مجله پژوهش پرستاری ایران 15، شماره 64 (1399): 59-68. magiran.com/p2113996
Maryam Hashemi Siyavoshani, Faramarz Fallahi Arezodar, Seyed Amirhossin Pishgooei, Maryam Jadid Milani, "The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units", Iranian Journal of Nursing Research 15, no.64 (2020): 59-68. magiran.com/p2113996
مریم هاشمی سیاوشانی، فرامرز فلاحی آرزو دار، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی، (1399). 'تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 15(64)، صص.59-68. magiran.com/p2113996
Maryam Hashemi Siyavoshani, Faramarz Fallahi Arezodar, Seyed Amirhossin Pishgooei, Maryam Jadid Milani, (2020). 'The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units', Iranian Journal of Nursing Research, 15(64), pp.59-68. magiran.com/p2113996
مریم هاشمی سیاوشانی؛ فرامرز فلاحی آرزو دار؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ مریم جدید میلانی. "تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی". مجله پژوهش پرستاری ایران، 15 ،64 ، 1399، 59-68. magiran.com/p2113996
Maryam Hashemi Siyavoshani; Faramarz Fallahi Arezodar; Seyed Amirhossin Pishgooei; Maryam Jadid Milani. "The effect of rose water on the anxiety level of aged admitted to cardiac intensive care units", Iranian Journal of Nursing Research, 15, 64, 2020, 59-68. magiran.com/p2113996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال