ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضائی، (1399). آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، 37(62)، 305-332. magiran.com/p2114131
Ali Rezaee , (2020). Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards, International Law Review, 37(62), 305-332. magiran.com/p2114131
علی رضائی، آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی، 1399؛ 37(62): 305-332. magiran.com/p2114131
Ali Rezaee , Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards, International Law Review, 2020; 37(62): 305-332. magiran.com/p2114131
علی رضائی، "آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی"، مجله حقوقی بین المللی 37، شماره 62 (1399): 305-332. magiran.com/p2114131
Ali Rezaee , "Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards", International Law Review 37, no.62 (2020): 305-332. magiran.com/p2114131
علی رضائی، (1399). 'آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی'، مجله حقوقی بین المللی، 37(62)، صص.305-332. magiran.com/p2114131
Ali Rezaee , (2020). 'Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards', International Law Review, 37(62), pp.305-332. magiran.com/p2114131
علی رضائی. "آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی". مجله حقوقی بین المللی، 37 ،62 ، 1399، 305-332. magiran.com/p2114131
Ali Rezaee . "Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards", International Law Review, 37, 62, 2020, 305-332. magiran.com/p2114131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال