ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشالله خامه چیان، (1399). پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران)، مجله هیدروژیولوژی، 4(2)، 132-144. magiran.com/p2114152
Mohammad Fathollahy , Mohammad Reza Nikudel, Mashallah Khamechian, (2020). Carstification potential in carbonate rocks (Case study Asmari formation- southwest of Iran), Journal of Hydrogeology, 4(2), 132-144. magiran.com/p2114152
محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشالله خامه چیان، پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران). مجله هیدروژیولوژی، 1399؛ 4(2): 132-144. magiran.com/p2114152
Mohammad Fathollahy , Mohammad Reza Nikudel, Mashallah Khamechian, Carstification potential in carbonate rocks (Case study Asmari formation- southwest of Iran), Journal of Hydrogeology, 2020; 4(2): 132-144. magiran.com/p2114152
محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشالله خامه چیان، "پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران)"، مجله هیدروژیولوژی 4، شماره 2 (1399): 132-144. magiran.com/p2114152
Mohammad Fathollahy , Mohammad Reza Nikudel, Mashallah Khamechian, "Carstification potential in carbonate rocks (Case study Asmari formation- southwest of Iran)", Journal of Hydrogeology 4, no.2 (2020): 132-144. magiran.com/p2114152
محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشالله خامه چیان، (1399). 'پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران)'، مجله هیدروژیولوژی، 4(2)، صص.132-144. magiran.com/p2114152
Mohammad Fathollahy , Mohammad Reza Nikudel, Mashallah Khamechian, (2020). 'Carstification potential in carbonate rocks (Case study Asmari formation- southwest of Iran)', Journal of Hydrogeology, 4(2), pp.132-144. magiran.com/p2114152
محمد فتح اللهی؛ محمد رضا نیکودل؛ ماشالله خامه چیان. "پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران)". مجله هیدروژیولوژی، 4 ،2 ، 1399، 132-144. magiran.com/p2114152
Mohammad Fathollahy ; Mohammad Reza Nikudel; Mashallah Khamechian. "Carstification potential in carbonate rocks (Case study Asmari formation- southwest of Iran)", Journal of Hydrogeology, 4, 2, 2020, 132-144. magiran.com/p2114152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال