ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Bahareh Abbaspanah, Ashkan Mozdgir , Morteza Zarrabi, Saeed Abroun, Seyed Hadi Mousavi, Saeed Choolaei, (2020). Awareness and knowledge of cord blood collection among pregnant women ‎and doctors and effect on cord blood banking in Iran, International Journal of Hospital Research, 8(1), 37-50. magiran.com/p2114188
Bahareh Abbaspanah, Ashkan Mozdgir , Morteza Zarrabi, Saeed Abroun, Seyed Hadi Mousavi, Saeed Choolaei, Awareness and knowledge of cord blood collection among pregnant women ‎and doctors and effect on cord blood banking in Iran, International Journal of Hospital Research, 2020; 8(1): 37-50. magiran.com/p2114188
Bahareh Abbaspanah, Ashkan Mozdgir , Morteza Zarrabi, Saeed Abroun, Seyed Hadi Mousavi, Saeed Choolaei, "Awareness and knowledge of cord blood collection among pregnant women ‎and doctors and effect on cord blood banking in Iran", International Journal of Hospital Research 8, no.1 (2020): 37-50. magiran.com/p2114188
Bahareh Abbaspanah, Ashkan Mozdgir , Morteza Zarrabi, Saeed Abroun, Seyed Hadi Mousavi, Saeed Choolaei, (2020). 'Awareness and knowledge of cord blood collection among pregnant women ‎and doctors and effect on cord blood banking in Iran', International Journal of Hospital Research, 8(1), pp.37-50. magiran.com/p2114188
Bahareh Abbaspanah; Ashkan Mozdgir ; Morteza Zarrabi; Saeed Abroun; Seyed Hadi Mousavi; Saeed Choolaei. "Awareness and knowledge of cord blood collection among pregnant women ‎and doctors and effect on cord blood banking in Iran", International Journal of Hospital Research, 8, 1, 2020, 37-50. magiran.com/p2114188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال