ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1399). اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(37)، 1-26. magiran.com/p2114264
Esmail Eslami , Ozra Ghafari, Tavakkol Mousazade, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, (2020). effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade, Journal of Educational Psychology Studies, 17(37), 1-26. magiran.com/p2114264
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 1399؛ 17(37): 1-26. magiran.com/p2114264
Esmail Eslami , Ozra Ghafari, Tavakkol Mousazade, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade, Journal of Educational Psychology Studies, 2020; 17(37): 1-26. magiran.com/p2114264
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، "اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم"، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 17، شماره 37 (1399): 1-26. magiran.com/p2114264
Esmail Eslami , Ozra Ghafari, Tavakkol Mousazade, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, "effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade", Journal of Educational Psychology Studies 17, no.37 (2020): 1-26. magiran.com/p2114264
اسماعیل اسلامی، عذرا غفاری، توکل موسی زاده، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1399). 'اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم'، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(37)، صص.1-26. magiran.com/p2114264
Esmail Eslami , Ozra Ghafari, Tavakkol Mousazade, Touraj Hashemi, Eskandar Fathiazar, (2020). 'effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade', Journal of Educational Psychology Studies, 17(37), pp.1-26. magiran.com/p2114264
اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر. "اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم". مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17 ،37 ، 1399، 1-26. magiran.com/p2114264
Esmail Eslami ; Ozra Ghafari; Tavakkol Mousazade; Touraj Hashemi; Eskandar Fathiazar. "effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade", Journal of Educational Psychology Studies, 17, 37, 2020, 1-26. magiran.com/p2114264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال