ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولاء موسوی، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی، مهدی رضا سرافراز، (1399). مروری بر مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و کارکرد تاملی والدینی (PRF)؛ مقدمه ای بر معرفی روش های نوین، نشریه رویش روان شناسی، 9(2)، 15-26. magiran.com/p2114461
Walaa Musawi, Hadi Bahrami Ehsan, Reza Rostami, Medireza Sarafraz, (2020). A Review of mentalization and parental reflective function (PRF) based interventions, Introduction to Innovative Methods, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 9(2), 15-26. magiran.com/p2114461
ولاء موسوی، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی، مهدی رضا سرافراز، مروری بر مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و کارکرد تاملی والدینی (PRF)؛ مقدمه ای بر معرفی روش های نوین. نشریه رویش روان شناسی، 1399؛ 9(2): 15-26. magiran.com/p2114461
Walaa Musawi, Hadi Bahrami Ehsan, Reza Rostami, Medireza Sarafraz, A Review of mentalization and parental reflective function (PRF) based interventions, Introduction to Innovative Methods, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2020; 9(2): 15-26. magiran.com/p2114461
ولاء موسوی، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی، مهدی رضا سرافراز، "مروری بر مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و کارکرد تاملی والدینی (PRF)؛ مقدمه ای بر معرفی روش های نوین"، نشریه رویش روان شناسی 9، شماره 2 (1399): 15-26. magiran.com/p2114461
Walaa Musawi, Hadi Bahrami Ehsan, Reza Rostami, Medireza Sarafraz, "A Review of mentalization and parental reflective function (PRF) based interventions, Introduction to Innovative Methods", Rooyesh-e-Ravanshenasi 9, no.2 (2020): 15-26. magiran.com/p2114461
ولاء موسوی، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی، مهدی رضا سرافراز، (1399). 'مروری بر مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و کارکرد تاملی والدینی (PRF)؛ مقدمه ای بر معرفی روش های نوین'، نشریه رویش روان شناسی، 9(2)، صص.15-26. magiran.com/p2114461
Walaa Musawi, Hadi Bahrami Ehsan, Reza Rostami, Medireza Sarafraz, (2020). 'A Review of mentalization and parental reflective function (PRF) based interventions, Introduction to Innovative Methods', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 9(2), pp.15-26. magiran.com/p2114461
ولاء موسوی؛ هادی بهرامی احسان؛ رضا رستمی؛ مهدی رضا سرافراز. "مروری بر مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و کارکرد تاملی والدینی (PRF)؛ مقدمه ای بر معرفی روش های نوین". نشریه رویش روان شناسی، 9 ،2 ، 1399، 15-26. magiran.com/p2114461
Walaa Musawi; Hadi Bahrami Ehsan; Reza Rostami; Medireza Sarafraz. "A Review of mentalization and parental reflective function (PRF) based interventions, Introduction to Innovative Methods", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 9, 2, 2020, 15-26. magiran.com/p2114461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال