ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید ملکوتیان، فرزانه فتوحی، مائده عربیان، (1398). اهمیت بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی، مجله علوم پزشکی رازی، 26(187)، 28-37. magiran.com/p2114497
Mahshid Malakootian, Farzaneh Futuhi, Maedeh Arabian, (2020). Role of Epicardial Adipose Tissue in Cardiovascular Diseases, Razi Journal of Medical Sciences, 26(187), 28-37. magiran.com/p2114497
مهشید ملکوتیان، فرزانه فتوحی، مائده عربیان، اهمیت بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(187): 28-37. magiran.com/p2114497
Mahshid Malakootian, Farzaneh Futuhi, Maedeh Arabian, Role of Epicardial Adipose Tissue in Cardiovascular Diseases, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(187): 28-37. magiran.com/p2114497
مهشید ملکوتیان، فرزانه فتوحی، مائده عربیان، "اهمیت بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 187 (1398): 28-37. magiran.com/p2114497
Mahshid Malakootian, Farzaneh Futuhi, Maedeh Arabian, "Role of Epicardial Adipose Tissue in Cardiovascular Diseases", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.187 (2020): 28-37. magiran.com/p2114497
مهشید ملکوتیان، فرزانه فتوحی، مائده عربیان، (1398). 'اهمیت بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(187)، صص.28-37. magiran.com/p2114497
Mahshid Malakootian, Farzaneh Futuhi, Maedeh Arabian, (2020). 'Role of Epicardial Adipose Tissue in Cardiovascular Diseases', Razi Journal of Medical Sciences, 26(187), pp.28-37. magiran.com/p2114497
مهشید ملکوتیان؛ فرزانه فتوحی؛ مائده عربیان. "اهمیت بافت چربی اپیکاردیال در بروز بیماری های قلبی- عروقی". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،187 ، 1398، 28-37. magiran.com/p2114497
Mahshid Malakootian; Farzaneh Futuhi; Maedeh Arabian. "Role of Epicardial Adipose Tissue in Cardiovascular Diseases", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 187, 2020, 28-37. magiran.com/p2114497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال