ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جاویدی صرافان، مهین تفضلی، طلعت خدیوزاده، سید رضا مظلوم، مرضیه لطفعلی زاده، (1398). مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری های جنینی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(12)، 80-90. magiran.com/p2114968
Maryam Javidi Sarafan, Mahin Tafazoli , Talat Khadivzadeh, Seyed Reza Mazloum, Marzieh Lotfalizadeh, (2020). The effects of Standardized Patient-based teaching and Feedback lecture on midwifes’ clinical competence in counseling of fetal disorders screening, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(12), 80-90. magiran.com/p2114968
مریم جاویدی صرافان، مهین تفضلی، طلعت خدیوزاده، سید رضا مظلوم، مرضیه لطفعلی زاده، مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری های جنینی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(12): 80-90. magiran.com/p2114968
Maryam Javidi Sarafan, Mahin Tafazoli , Talat Khadivzadeh, Seyed Reza Mazloum, Marzieh Lotfalizadeh, The effects of Standardized Patient-based teaching and Feedback lecture on midwifes’ clinical competence in counseling of fetal disorders screening, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 22(12): 80-90. magiran.com/p2114968
مریم جاویدی صرافان، مهین تفضلی، طلعت خدیوزاده، سید رضا مظلوم، مرضیه لطفعلی زاده، "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری های جنینی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 12 (1398): 80-90. magiran.com/p2114968
Maryam Javidi Sarafan, Mahin Tafazoli , Talat Khadivzadeh, Seyed Reza Mazloum, Marzieh Lotfalizadeh, "The effects of Standardized Patient-based teaching and Feedback lecture on midwifes’ clinical competence in counseling of fetal disorders screening", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.12 (2020): 80-90. magiran.com/p2114968
مریم جاویدی صرافان، مهین تفضلی، طلعت خدیوزاده، سید رضا مظلوم، مرضیه لطفعلی زاده، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری های جنینی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(12)، صص.80-90. magiran.com/p2114968
Maryam Javidi Sarafan, Mahin Tafazoli , Talat Khadivzadeh, Seyed Reza Mazloum, Marzieh Lotfalizadeh, (2020). 'The effects of Standardized Patient-based teaching and Feedback lecture on midwifes’ clinical competence in counseling of fetal disorders screening', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(12), pp.80-90. magiran.com/p2114968
مریم جاویدی صرافان؛ مهین تفضلی؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم؛ مرضیه لطفعلی زاده. "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری های جنینی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،12 ، 1398، 80-90. magiran.com/p2114968
Maryam Javidi Sarafan; Mahin Tafazoli ; Talat Khadivzadeh; Seyed Reza Mazloum; Marzieh Lotfalizadeh. "The effects of Standardized Patient-based teaching and Feedback lecture on midwifes’ clinical competence in counseling of fetal disorders screening", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 12, 2020, 80-90. magiran.com/p2114968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال