ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی زمانی، علی زارعی، حمیدسجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی، (1399). تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 4(16)، 90. magiran.com/p2114974
Mohammad, TaghiZamani, Ali Zareai, HamidSajadi, Hazaveh, ZahraHaji, Anzhai, (2020). The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran, Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 4(16), 90. magiran.com/p2114974
محمد تقی زمانی، علی زارعی، حمیدسجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی، تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 1399؛ 4(16): 90. magiran.com/p2114974
Mohammad, TaghiZamani, Ali Zareai, HamidSajadi, Hazaveh, ZahraHaji, Anzhai, The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran, Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 2020; 4(16): 90. magiran.com/p2114974
محمد تقی زمانی، علی زارعی، حمیدسجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی، "تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران"، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 4، شماره 16 (1399): 90. magiran.com/p2114974
Mohammad, TaghiZamani, Ali Zareai, HamidSajadi, Hazaveh, ZahraHaji, Anzhai, "The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran", Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders 4, no.16 (2020): 90. magiran.com/p2114974
محمد تقی زمانی، علی زارعی، حمیدسجادی هزاوه، زهرا حاجی انزهایی، (1399). 'تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران'، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 4(16)، صص.90. magiran.com/p2114974
Mohammad, TaghiZamani, Ali Zareai, HamidSajadi, Hazaveh, ZahraHaji, Anzhai, (2020). 'The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran', Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 4(16), pp.90. magiran.com/p2114974
محمد تقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمیدسجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی. "تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران". نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز، 4 ،16 ، 1399، 90. magiran.com/p2114974
Mohammad; TaghiZamani; Ali Zareai; HamidSajadi; Hazaveh; ZahraHaji; Anzhai. "The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of veterans and disabled athletes in Iran", Journal of sport science and Educational Applied Researches without borders, 4, 16, 2020, 90. magiran.com/p2114974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال