ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری پاکزاد، مالک شعاعی، (1399). سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی)، پژوهشنامه ادب غنایی، 18(34)، 29-46. magiran.com/p2115525
Mehri Pakzad , Malek Shoaei, (2020). Survey on persin literature till Jami and analyzing the word architect and architecture, Journal of Lyrical Literature Researches, 18(34), 29-46. magiran.com/p2115525
مهری پاکزاد، مالک شعاعی، سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی). پژوهشنامه ادب غنایی، 1399؛ 18(34): 29-46. magiran.com/p2115525
Mehri Pakzad , Malek Shoaei, Survey on persin literature till Jami and analyzing the word architect and architecture, Journal of Lyrical Literature Researches, 2020; 18(34): 29-46. magiran.com/p2115525
مهری پاکزاد، مالک شعاعی، "سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی)"، پژوهشنامه ادب غنایی 18، شماره 34 (1399): 29-46. magiran.com/p2115525
Mehri Pakzad , Malek Shoaei, "Survey on persin literature till Jami and analyzing the word architect and architecture", Journal of Lyrical Literature Researches 18, no.34 (2020): 29-46. magiran.com/p2115525
مهری پاکزاد، مالک شعاعی، (1399). 'سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی)'، پژوهشنامه ادب غنایی، 18(34)، صص.29-46. magiran.com/p2115525
Mehri Pakzad , Malek Shoaei, (2020). 'Survey on persin literature till Jami and analyzing the word architect and architecture', Journal of Lyrical Literature Researches, 18(34), pp.29-46. magiran.com/p2115525
مهری پاکزاد؛ مالک شعاعی. "سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی)". پژوهشنامه ادب غنایی، 18 ،34 ، 1399، 29-46. magiran.com/p2115525
Mehri Pakzad ; Malek Shoaei. "Survey on persin literature till Jami and analyzing the word architect and architecture", Journal of Lyrical Literature Researches, 18, 34, 2020, 29-46. magiran.com/p2115525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال